Få registeret og vurderet dine leasingaktiver

Vi dokumenterer at dine aktiver stadig er til stede

-Er dine leasingaktiver vedligeholdt, i henhold til leasingkontrakten?

-Overholdes love og regler i forhold til dine leasingaktiver?

-Udarbejde en rapport med fotodokumentation og værdiansættelse

Registering af leasingaktiver i forbindelse med indgåelse af leasingkontrakt

Registrering af leasingaktiver.

Især i forbindelse med sale and lease back, ser vi ofte dårlig dokumentation af hvad der er leaset, og heraf følgende tvister, derfor kan vi anbefale:

I forbindelse med indgåelse af leasingkontrakter tilbyder vi leasinggiver at:

 – Lave opmærkning de leasede aktiver.

 – Afstemning af de leasede aktiver i forhold til bilag.

 – Foretage en vurdering af de leasede aktivers realistiske afskrivningsperiode.

“Hvornår har du sidst kontrolleret om du har dækning for dit pant?”