Ved virksomhedsoverdragelse er det vigtigt, at aktiver overdrages til den korrekte værdi.

Heap Erhvervsvurdering er specialister i vurdering af materielle og immaterielle aktiver.

Heap Erhvervsvurdering har specialister inden for alle brancher og vurderer:

Immaterielle aktiver

Igangværende arbejder, også stadeopgørelse ved byggerier

Indretning af lejede lokaler og eventuel afståelse

It hard- og software

Serviceaftaler og andre kontrakter

Køretøjer, trailere og trucks

Lagerinventar

Ordrebeholdning

Produktionsapparat

Projekter

Varelagre

Vore rapporter omfatter normalt værdier ved, fortsat drift (going concern), målrettet salg altså når man har en for aktivets karakter passende tid til at afhænde det, og endelig tvangssalg eller som det sommetider også benævnes absolut bortsalg. De tre værdier giver ved fusion og opkøb et forhandlingsrum, og et beslutningsgrundlag, hvis der er flere scenarier i spil.

Alle rapporter udarbejdes med billeddokumentation, og er i et format der kan bruges som salgskatalog eller eksporteres direkte over i et auktionssystem.

“Registerings- og vurderingsrapporten skaffer overblik ved fusion og opkøb af virksomheder.”