Selvom apportindskud umiddelbart kun kræver en uvildig revisors erklæring, kan det være nødvendigt med en registerings- og vurderingsrapport fra en uvildig vurderingsmand. Hvis f.eks. værdien af aktiverne ikke kan fastslås på regnskabsmæssig vis, kan der være behov for at supplere revisorerklæringen med en registerings- og vurderingsrapport. En anden mulgihed for stifelse af selskab ved indskud af aktiver er at sælge aktiver til selskabet umiddelbart efter stiftelsen, dette kræver dog at man i en kortere periode råder over de nødvendige likvider til stiftelse af selskabet. Ved en sådan stiftelse vil en registerings- og vurderingsrapport være god, så man overfor både myndigheder og eventualle kreditorer, kan bevise at aktiverne er overdraget til den rigtige værdi.

Fra Gyldendals Den store danske.:

Apportindskud, indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre værdier end kontanter ved selskabets stiftelse eller ved kapitalforhøjelse. For at sikre, at selskabskapitalen er til stede i det angivne omfang, skal apportindskud i et aktieselskab underkastes en uvildig vurdering, idet dette er en betingelse for, at selskabet kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Erik Werlauff, Søren Friis Hansen © Den Store Danske

“Apportindskud – stiftelse af selskab ved indskud af aktiver.”